InfoNu.nl > Disclaimer en privacyverklaring
Contact InfoNu Cookieverklaring Notice & Takedown Disclaimer en Privacyverklaring Copyright

Disclaimer

Aansprakelijkheid

InfoNu is een website waarop door derden, infoteurs, content wordt gepubliceerd. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. InfoNu en haar infoteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Ondanks dat InfoNu alle inhoud controleert, garanderen InfoNu en haar infoteurs niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder moment door InfoNu of infoteur worden gewijzigd.

InfoNu heeft niet altijd controle over door derden gepubliceerde content. Indien er sprake lijkt te zijn van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of wanneer er inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht of er sprake is van een inbreuk op portretrecht of eer en goede naam, vragen we je vriendelijk onze Notice & Takedown procedure te volgen. InfoNu is in zo'n geval niet aansprakelijk voor de door derden op deze website gepubliceerde content.

Internetsites van derden

Indien op InfoNu links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor InfoNu en haar infoteurs op geen enkele wijze verantwoordelijk is. InfoNu en haar infoteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat InfoNu of infoteur de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht

De op InfoNu gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze werken is enkel toegestaan met daaraan voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Neem daarvoor contact op met de betreffende infoteur of met InfoNu. Dit geldt voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking, openbaarmaking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde verveelvoudiging of openbaarmaking van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan, behoudens beperkingen door de wet gesteld.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens door InfoNu of de door haar ingeschakelde verwerker(s). Persoonsgegevens zijn alle tot een individu herleidbare gegevens.

InfoNu is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking en houdt zich aan de hierin opgenomen bepalingen, en tot 25 mei 2018 aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

InfoNu
Interate AB
Lindmätaregatan 51
21838 Malmö

De doelen van het door InfoNu verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn:

Meer in het bijzonder worden de volgende (persoons)gegevens verwerkt:

Bij het plaatsen van reacties:
Naam, e-mailadres en IP-adres
Indien een reactie door InfoNu wordt afgewezen wordt deze, inclusief de daarbij verkregen persoonsgegevens verwijderd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief:
E-mailadres en datum/tijdstip aanmelding

Bezoekersstatistieken:
Betreffende webpagina, referrer (de website waar de bezoeker vandaan komt), datum/tijdstip, type apparaat (smartphone, tablet, computer) en IP-adres
Al deze gegevens worden na zeven (7) dagen verwijderd.

Advertentiestatistieken:
Betreffende webpagina, betreffende advertentie, aangeklikt (ja/nee) en IP-adres
Het IP-adres wordt na zeven (7) dagen verwijderd, waarmee deze statistieken alleen nog anoniem blijven voortbestaan.

Foutmeldingen:
Betreffende pagina, referrer (de website waar de bezoeker vandaan komt), datum/tijdstip, user agent en IP-adres
Al deze gegevens worden na zeven (7) dagen verwijderd of geanonimiseerd door de user agent en het IP-adres te verwijderen.

InfoNu verwerkt enkel persoonsgegevens die door personen zelf aan InfoNu zijn verstrekt en houdt zich daarbij aan het vereiste van proportionaliteit. Hieronder worden begrepen de gegevens die worden verstrekt bij de inschrijving voor de nieuwsbrief, aanmaken van een account als infoteur en gegevens die - indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst - door infoteur worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van InfoNu met enkel het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, zoals het versturen van de nieuwsbrief of het uitvoeren van andere overeenkomsten of functionaliteiten van de website.

Door het aanvinken van de 'akkoord' checkbox bij het privacyreglement en het verstrekken van de gegevens verleen je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens voor de in dit reglement vermelde doeleinden.

InfoNu bewaart deze gegevens slechts voor de duur die met het doel van de verwerking ervan wordt gerechtvaardigd of zolang als hiervoor aangegeven. Dit is slechts anders indien het uitsluitend anonieme gegevens betreft die worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden en back-ups.

Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kun je je daarvoor uitschrijven via de nieuwsbrief. Je gegevens zullen vervolgens gewist worden. Wanneer je een overeenkomst met InfoNu beëindigt en de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst en er voor InfoNu verder ook geen wettelijke verplichting meer bestaat om de persoonsgegevens te bewaren, zullen deze verwijderd worden uit de administratie van InfoNu.

InfoNu zal met uitzondering van cookies nimmer gegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Internetsites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op InfoNu zijn verbonden. Voor de verwerking van persoonsgegevens op dergelijke websites verwijzen wij je door naar de aldaar gehanteerde privacyreglementen.

Cookies

Lees meer over cookies in onze Cookieverklaring.

Inzage en wijziging gegevens

Je hebt gedurende de door InfoNu in acht genomen bewaartermijn recht op inzage in jouw gegevens en wijziging of aanvulling van deze gegevens. Daarnaast heb je recht op informatie omtrent de doeleinden, het soort gegevens waar de verwerking van persoonsgegevens betrekking op heeft en de ontvangers daarvan.

Vragen om inzage en wijzigingen/aanvullingen in jouw gegevens of klachten over privacy kunnen schriftelijk worden gericht aan:
Interate AB o.v.v. InfoNu
Lindmätaregatan 51
21838 Malmö
Zweden


InfoNu zal op dergelijke vragen zo spoedig mogelijk reageren. Verzoeken om inzage, informatie of afschriften kunnen worden geweigerd indien dit noodzakelijk is in verband met de rechten en vrijheden van InfoNu of derden of indien niet te verifiëren valt of sprake is van een door de juiste persoon ingediend verzoek. Weigeringen worden met redenen omkleed.

Wijzigingen privacyverklaring en disclaimer

InfoNu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring en disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 oktober 2017.