InfoNu.nl > Disclaimer en privacyverklaring
Contact InfoNu Cookieverklaring Notice & Takedown Disclaimer en privacy Copyright

Disclaimer

Aansprakelijkheid

InfoNu is een website waarop door derden, infoteurs, content wordt gepubliceerd. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. InfoNu en haar infoteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

InfoNu en haar infoteurs garanderen niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder moment door InfoNu of infoteur worden gewijzigd.

InfoNu heeft niet altijd controle over door derden gepubliceerde content. Indien er sprake lijkt te zijn van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of wanneer er inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht of er sprake is van een inbreuk op portretrecht of eer en goede naam, vragen we je vriendelijk onze Notice & Takedown procedure te volgen. InfoNu is in zo'n geval niet aansprakelijk voor de door derden op deze website gepubliceerde content.

Internetsites van derden

Indien op InfoNu links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor InfoNu en haar infoteurs op geen enkele wijze verantwoordelijk is. InfoNu en haar infoteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat InfoNu of infoteur de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht

De op InfoNu gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze werken is enkel toegestaan met daaraan voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Neem daarvoor contact op met de betreffende infoteur of met InfoNu. Dit geldt voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking, openbaarmaking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde verveelvoudiging of openbaarmaking van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan, behoudens beperkingen door de wet gesteld.

Privacyverklaring

InfoNu verwerkt enkel persoonsgegevens die door personen zelf aan InfoNu zijn verstrekt. Hieronder begrepen de gegevens die worden verstrekt bij de inschrijving voor de nieuwsbrief, aanmaken van een account als infoteur en gegevens die - indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst - door infoteur worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van InfoNu met enkel het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, zoals het versturen van de nieuwsbrief of het uitvoeren van de overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

InfoNu bewaart deze gegevens slechts voor de duur die het doel rechtvaardigt. Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kun je je daarvoor uitschrijven via de nieuwsbrief. Je gegevens zullen gewist worden. Wanneer je een overeenkomst met InfoNu beëindigt en de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst en er voor InfoNu verder geen wettelijke verplichting meer bestaat om de gegevens te bewaren, zullen deze verwijderd worden uit de administratie van InfoNu.

InfoNu zal nimmer gegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Internetsites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op InfoNu zijn verbonden.

Cookies

Lees meer over cookies in onze Cookieverklaring.

Inzage en wijziging gegevens

Je hebt recht op inzage in jouw gegevens en wijziging van deze gegevens.
Vragen om inzage en wijzigingen in jouw gegevens of klachten over privacy kan worden gericht aan:
Interate AB o.v.v. InfoNu
Kärleksgatan 2A
21145 Malmö
Zweden


Wijzigingen privacyverklaring en disclaimer

InfoNu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring en disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 februari 2016.